Ogólne Warunki Uczestnictwa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez BIURO TURYSTYKI "PEREŁKA"

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Biuro Turystyki „Perełka” posiada Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych poz. Nr 273 wydane przez Marszałka Województwa Łódzkiego i jest organizatorem turystyki i pośrednikiem turystycznym w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późniejszymi zmianami) zwane dalej Organizatorem.

2. Biuro Turystyki „Perełka” posiada aktualną polisę ubezpieczeniową Nr 01.312.538, udzieloną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51. Organem uprawnionym do uruchomienia środków z ubezpieczenia jest Marszałek Województwa Łódzkiego. Ww. ubezpieczenie obowiązkowe może być uruchomione w przypadku konieczności (art. 5 ust. 1).

3. Niniejsze Warunki Uczestnictwa i oferta turystyczna stanowią integralną część umowy o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Organizatora, zwanej dalej odpowiednio Umową. Oferta określa cenę imprezy i świadczenia nią objęte.

§ 2

ZAWARCIE UMOWY, ZMIANY W UMOWIE

1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej następuje z chwilą podpisania druku Umowy przez Organizatora i Uczestnika imprezy.

2. Warunkiem koniecznym wejścia w życie umowy jest zapłacenie Organizatorowi I raty za imprezę turystyczną na konto wskazane przez Organizatora w wysokości minimalnej 30% ceny imprezy określonej w umowie. Dopłatę do pełnej wartości imprezy Uczestnik zobowiązany jest dokonać najpóźniej 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

3. W przypadku zawierania umowy w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, Uczestnik ma obowiązek wpłacić całość ustalonej ceny.

4. Ceny podane w dewizach przeliczane są wg średniego kursu walut NBP, obowiązującego w dniu dokonania wpłaty. Cena imprezy obejmuje wyłącznie świadczenia określone w ofercie, nie obejmuje opłat paszportowych, wizowych, bankowych, dojazdu na miejsce zbiórki i z powrotem, oraz innych usług indywidualnie zamawianych przez Uczestnika (rozmów telefonicznych, opłat bagażowych).

5. W przypadku, gdy umowa zostanie wypełniona nieczytelnie, niekompletnie lub w sprzeczności z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa umowa nie wchodzi w życie, a Organizator ma prawo oferować imprezę innemu zainteresowanemu.

6. Uczestnik powinien sprawdzić czy wystawiony dowód wpłaty jest zgodny z wcześniejszą rezerwacją oraz sprawdzić poprawność wpisu swoich danych personalnych i teleadresowych.

7. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za dokonanie wpłaty pełnej kwoty za imprezę za wszystkie osoby wymienione w Umowie. Jest także odpowiedzialna za informowanie zgłoszonych osób o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy.

8. Osoba dokonująca rezerwacji musi być pełnoletnia. Dzieci do lat 18 mogą być zgłaszane tylko przez rodziców lub opiekunów prawnych.

9. Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji imprezy oraz termin ich okazania lub dostarczenia do Organizatora. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

10. Uczestnik jest zobowiązany informować Organizatora o zmianie swoich danych personalnych lub adresowych (nazwiska, adresu, numeru telefonu, paszportu). Informacje takie powinny być przekazane najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku braku takich informacji lub przekazania ich w terminie uniemożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tego wynikłe.

11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny, najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, w przypadku udokumentowanego podwyższenia ceny z którejkolwiek z następujących przyczyn: wzrostu kursów walut, kosztów transportu, taryf i opłat urzędowych, podatków, opłat należnych za usługi turystyczne. O zmianie ceny imprezy Organizator zawiadamia Uczestnika w formie pisemnej. Uczestnik ma obowiązek powiadomić Organizatora w terminie 7 dni o wyrażenie zgody na zmianę ceny, pod rygorem uznania, że odstępuje od umowy.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty poniesione przez Uczestnika w związku ze spóźnieniem się na zbiórkę, związane z zaniedbaniem obowiązku posiadania paszportu lub wymaganych wiz.

§ 3

ODWOŁANIE IMPREZY

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w wypadku działania siły wyższej. W takiej sytuacji, Uczestnik nie może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, może jednak być wpisany na listę uczestników innej imprezy lub żądać zwrotu dokonanej wpłaty.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub wyjazdu z danego przystanku z powodu braku wymaganego minimum uczestników. Dokładna minimalna liczba uczestników zostanie określona każdorazowo w umowie z Uczestnikiem. Odwołanie imprezy lub wyjazdu z danego przystanku może nastąpić jednak nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy, a Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie, a jedynie zwrot wpłaconej kwoty za imprezę lub przejazd z danego przystanku.

§ 4

REZYGNACJA Z IMPREZY

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie bez podania przyczyn, składając pisemne oświadczenie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu stosownego oświadczenia lub dzień następujący po dniu, w którym Uczestnik nie wykona czynności określonej w umowie, tj.: uzupełnienie wpłaty do pełnej ceny imprezy, dostarczenie wymaganych dokumentów, potwierdzenie udziału w imprezie po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie istotnych warunków umowy lub dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli Uczestnik nie weźmie w niej udziału.

2. Uczestnik może zrezygnować z imprezy przed jej rozpoczęciem ze względu na zmianę istotnych warunków umowy (z wyjątkiem zmiany ceny: patrz § 2 ust. 11), a w szczególności takich jak: zmiana terminu wyjazdu, miejscowości i kategorii zakwaterowania lub środka transportu. Rezygnacja bądź akceptacja zmiany warunków powinna nastąpić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie, dokonanego w formie pisemnej. Brak pisemnej akceptacji zmiany warunków w terminie wskazanym jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w imprezie. W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 3 dni po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie, Uczestnik może być wpisany na listę uczestników innej imprezy lub żądać zwrotu wszystkich wniesionych wpłat. W przypadku wybrania przez Uczestnika imprezy o niższej cenie Organizator dokonuje zwrotu różnicy cen, w przypadku wybrania imprezy o wyższej cenie Uczestnik dopłaca różnicę pomiędzy cenami imprez.

3. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora np.: odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granic, niedotrzymania przez Uczestnika określonych w umowie terminów uzupełnienia wpłat i dostarczenia dokumentów, nieprzybycia na zbiórkę o ustalonej godzinie, choroby i innych przypadków losowych, uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne, itp. Organizator może żądać od Uczestnika wynagrodzenia za poczynione przygotowania i poniesione koszty. Podstawą określenia kosztów rezygnacji jest całkowita cena imprezy, przy czym Organizator potrąca udokumentowane i rzeczywiście poniesione przez siebie koszty związane z dokonaną przez Klienta rezerwacją. Po uwzględnieniu powyższych potrąceń, Organizator zwraca wpłatę w terminie do 7 dni od zgłoszenia rezygnacji.

4. Jeżeli jedna z kilku osób podróżujących razem anuluje uczestnictwo w imprezie, pozostałe z tych osób mogą uiścić dopłatę (np. do pokoju jednoosobowego lub pokoju 3-osobowego, zajmując pokój we dwie osoby), bądź od umowy odstąpić.

5. Uczestnik może przekazać prawo do udziału w imprezie wskazanej przez siebie osobie trzeciej, spełniającej warunki udziału w imprezie turystycznej w każdym czasie o ile nie uniemożliwi to wykonania usługi.

6. Dla zabezpieczenia kosztów wynikających z rezygnacji w imprezie, zalecane jest wykupienie Ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji lub Przerwania Imprezy Turystycznej. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji może być wykupione tylko w chwili zawierania umowy. Warunki i zakres ubezpieczenia określa dane towarzystwo ubezpieczeniowe.

§ 5

REALIZACJA UMOWY, REKLAMACJE

1. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących i ważnych dokumentów upoważniających go do przekroczenia granic.

2. Organizator jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodny z programem oraz za umówioną jakość świadczeń. Ewentualne wadliwe wykonywanie Umowy należy zgłaszać w miarę możliwości niezwłocznie wykonawcy usługi oraz Organizatorowi imprezy na piśmie do pilota/rezydenta Organizatora lub do wskazanego w programie przedstawiciela Organizatora za granicą lub w kraju, bądź faxem do Organizatora, który dołoży wszelkich starań i z którym należy współdziałać, aby wyeliminować zasadne niezgodności w realizacji imprezy.

3. Organizator nie odpowiada za realizację imprez fakultatywnych nabywanych przez Uczestnika dodatkowo za granicą u innego organizatora turystyki, będącego osobą trzecią, za którego działania lub zaniechania Biuro Turystyki „Perełka” nie odpowiada.

4. Organizator jest zobowiązany do dokonania zwrotu Uczestnikowi wartości niezrealizowanych świadczeń lub różnicy wartości między świadczeniami określonymi w umowie a świadczeniami zastępczymi, w przypadku gdy Uczestnik nie otrzyma świadczeń zastępczych o tej samej lub wyższej wartości. Otrzymanie przez Uczestnika świadczeń zastępczych o wyższej wartości nie zobowiązuje Uczestnika do pokrycia różnicy wartości, z wyjątkiem przypadku, kiedy świadczenia zastępcze o wyższej wartości zostały Uczestnikowi wydane na jego żądanie. Uczestnikowi nie przysługuje rekompensata w przypadku otrzymania świadczeń zastępczych w innym niż w wykupionym obiekcie, lecz takiej samej kategorii i o takim samym standardzie świadczeń.

5. Wszelkie odszkodowania są przyznawane wyłącznie na podstawie uzasadnionej i udokumentowanej szkody, powstałej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora.

6. Pilot/rezydent jest formalnym przedstawicielem Organizatora, zapewnia Uczestnikom przebieg imprezy zgodnie z programem, dba o jakość świadczeń, przyjmuje od Uczestników reklamacje i usuwa ich przyczyny, a jeśli reklamacja jest złożona na piśmie, ma obowiązek potwierdzenia jej przyjęcia. Nie złożenie reklamacji w trakcie trwania imprezy może znacznie utrudnić naprawienie szkody.

7. Jeżeli wada w realizacji imprezy nie została naprawiona Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację u pilota (przy imprezach, w których pilot uczestniczy) lub bezpośrednio u Organizatora do 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia Uczestnikowi odpowiedzi w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy w przypadku zgłoszenia pisemnej reklamacji u pilota lub w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji złożonej po zakończeniu imprezy u Organizatora.

8. Organizator ma obowiązek zaspokojenia uzasadnionych roszczeń Uczestnika najpóźniej do 14 dni od daty uznania reklamacji.

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, STRATY, SZKODY

1. Biuro Turystyki „Perełka”, będąc Organizatorem, odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo działaniem siły wyższej.

2. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach wymienionych w ust. 1, nie zwalnia organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.

3. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania miejscowego prawa i zwyczajów (w trakcie wyjazdów zagranicznych), regulaminów i innych przepisów obowiązujących w obiektach noclegowych, gastronomicznych, jak również zobowiązany jest stosować się do zaleceń pilota, będącego przedstawicielem Organizatora.

4. Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.

5. Organizator nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub w całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika takich jak: spóźnienie się na zbiórkę, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości imprezy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, odmowa wjazdu do danego kraju przez władze.

6. W przypadku rezygnacji Klienta, Biuro Turystyki „Perełka” zastrzega sobie prawo do potrącenia od całościowych kosztów imprezy kosztów faktycznie poniesionych i należycie udokumentowanych w związku z dokonaniem rezerwacji świadczeń u kontrahentów.

7. Na podstawie art. 11 b pkt. 3 Ustawy o usługach turystycznych z dn. 29.08.1997r (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 223 poz. 2268), odpowiedzialność Biura za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej jest ograniczona do dwukrotności ceny imprezy turystycznej.

8. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 7 nie dotyczy szkód na osobie.

§ 7

UBEZPIECZENIE

1. Organizator zawiera Umowę ubezpieczenia w zakresie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego Uczestnika imprezy, biorącego udział w imprezie zagranicznej i ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz Uczestnika, biorącego udział w imprezie krajowej. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela przy wyjazdach krajowych i wyjazdach zagranicznych nie dłuższych niż tydzień czasu jest podawana każdorazowo w biurze. Sumy ubezpieczenia imprez zagranicznych od 8 dni do dwóch tygodni wynoszą: KL – 30 000 euro, NNW – 10 000 euro. Podpisanie umowy o udział w imprezie turystycznej jest równoznaczne z zapoznaniem się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń i zwolnieniem lekarzy z zachowania tajemnicy lekarskiej w zakresie związanym z realizacją ubezpieczenia.

2. Stronami Umowy Ubezpieczenia jest Uczestnik imprezy i Firma Ubezpieczeniowa (np. HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 11/13, TUW POCZTOWE z siedzibą w Warszawie, ul. Ratuszowa 7/9, TU INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 172, Tu Europa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2/4 - Biuro Regionalne - siedziba w Warszawie, ul. Al Jerozolimskie 81 lub inne).

3. Uczestnik imprezy może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej na warunkach określonych przez Firmę Ubezpieczeniową. Zawarcie tego ubezpieczenia może nastąpić w dniu podpisania umowy o udział w imprezie turystycznej lub najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy i opłacenia zaliczki za imprezę lub jej całkowitych kosztów.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych warunkami uczestnictwa mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 29.08.1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy o ochronie konsumenta.

2. Wszelkie spory prawne wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego*.

* Łódź, 10.05.2010 - Opinia prawna: Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Graczyk, Łódź.

* Z uwagi na wprowadzenie po 2010 r. nowych klauzul niedozwolonych do Rejestru prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro turystyki "PEREŁKA" zostały dokonane pewne zmiany w dniu 24.01. 2014 r. przez Kancelarię Radcy Prawnego Grzegorz Graczyk, Łódź.

 

Pobierz dodatkowe informacje do Ogólnych Warunków Uczestnictwa